سخنراني سركار خانم دكتر سماوات

سخنراني سركار خانم دكتر سماوات

5 3 1392

بسمه تعالي   قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد و    دكتراي تخصصي گروه ژنتيك پزشكي     سخنراني   سركار خانم دكتر سماوات   مدير محترم اداره ژنتيك وزارت بهداشت     موضوع : طرح كشوري پيشگيري از تالاسمي     زمان : سه شنبه 7/3/92   ساعت: 10-9   مكان : كتابخانه گروه ژنتيك پزشكي


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0