برگزاري آزمون مصاحبه داوطلبان ورود به دوره دكتراي تخصصي رشته ژنتيك پزشكي

برگزاري آزمون مصاحبه داوطلبان ورود به دوره دكتراي تخصصي رشته ژنتيك پزشكي

1 شهریور 1395

  آزمون مصاحبه داوطلبان ورود به دوره دكتراي تخصصي رشته ژنتيك پزشكي ويژه منطقه آمايشي 10 كشور (جهت دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، علوم پزشكي شهيد بهشتي (ره)، علوم بهزيستي و توانبخشي و دانشگاه تربيت مدرس) روز يكشنبه 31/5/95 از ساعت 8 صبح الي 17 در محل گروه ژنتيك پزشكي برگزار گرديد. طي آزمون مذكور، داوطلبان با حضور در 5 ايستگاه مختلف و در قالب مصاحبه هاي كوتاه متعدد (MMI) توسط اساتيد محترم دانشگاه ها و مراكز مجري دوره دكترا، مورد ارزيابي قرار گرفتند.


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0