برگزاري آزمون مصاحبه داوطلبان ورود به دوره دكتراي تخصصي رشته ژنتيك پزشكي

برگزاري آزمون مصاحبه داوطلبان ورود به دوره دكتراي تخصصي رشته ژنتيك پزشكي

1 6 1395

  آزمون مصاحبه داوطلبان ورود به دوره دكتراي تخصصي رشته ژنتيك پزشكي ويژه منطقه آمايشي 10 كشور (جهت دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، علوم پزشكي شهيد بهشتي (ره)، علوم بهزيستي و توانبخشي و دانشگاه تربيت مدرس) روز يكشنبه 31/5/95 از ساعت 8 صبح الي 17 در محل گروه ژنتيك پزشكي برگزار گرديد. طي آزمون مذكور، داوطلبان با حضور در 5 ايستگاه مختلف و در قالب مصاحبه هاي كوتاه متعدد (MMI) توسط اساتيد محترم دانشگاه ها و مراكز مجري دوره دكترا، مورد ارزيابي قرار گرفتند.


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0