آزمون مصاحبه داوطلبين دكتراي تخصصي ژنتيك پزشكي

آزمون مصاحبه داوطلبين دكتراي تخصصي ژنتيك پزشكي

30 5 1395

بسمه تعالي قابل توجه داوطلبان ورودي به دوره دكتراي تخصصي ژنتيك پزشكي     به اطلاع عزيزان داوطلب مي رساند: آزمـون مصاحبه در روز يكشنبه 31/5/95 از ساعت 8 الي 18 در محل گروه ژنتيك پزشكي (خ  انقلاب – خ قدس – خ پورسينا – دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران – ساختمان شماره  8  پزشكي (ساختمان قديم دندانپزشكي ) – طبقه همكف برگزار مي گردد. اطلاعات بيشتر اين برنامه در جدول ذيل آمده است: فرم راهنماي داوطلبين آزمون مصاحبه داوطلبين دكتراي تخصصي ژنتيك پزشكي يكشنبه 31/5/95 رديف موضوع مكان 1 احراز هويت داوطلبان ، تحويل وسايل و دريافت رسيد اطاق الف 2 استقرار در اطاق انتظار و ارائه توضيحات و نحوه برگزاري مصاحبه اطاق ب 3 بررسي مستندات آموزشي (5 امتياز ) و پژوهشي داوطلب (20 امتياز) ايستگاه شماره يك 4 ميزان تسلط داوطلب بر پايان نامه و مقاله اصلي مستخرج از آن(20 امتياز) ايستگاه شماره دو 5 ارائه شفاهي مطالب علمي (Scientific Presentation) (15 امتياز) ايستگاه شماره سه 6 توانمندي هاي تخصصي رشته (20 امتياز) ايستگاه شماره چهار 7 جستجوي منابع علمي (5 امتياز) + ايستگاه اختصاصي زبان انگليسي(15 امتياز) ايستگاه شماره پنج  


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0