آزمون مصاحبه داوطلبين دكتراي تخصصي ژنتيك پزشكي

آزمون مصاحبه داوطلبين دكتراي تخصصي ژنتيك پزشكي

30 مرداد 1395

بسمه تعالي قابل توجه داوطلبان ورودي به دوره دكتراي تخصصي ژنتيك پزشكي     به اطلاع عزيزان داوطلب مي رساند: آزمـون مصاحبه در روز يكشنبه 31/5/95 از ساعت 8 الي 18 در محل گروه ژنتيك پزشكي (خ  انقلاب – خ قدس – خ پورسينا – دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران – ساختمان شماره  8  پزشكي (ساختمان قديم دندانپزشكي ) – طبقه همكف برگزار مي گردد. اطلاعات بيشتر اين برنامه در جدول ذيل آمده است: فرم راهنماي داوطلبين آزمون مصاحبه داوطلبين دكتراي تخصصي ژنتيك پزشكي يكشنبه 31/5/95 رديف موضوع مكان 1 احراز هويت داوطلبان ، تحويل وسايل و دريافت رسيد اطاق الف 2 استقرار در اطاق انتظار و ارائه توضيحات و نحوه برگزاري مصاحبه اطاق ب 3 بررسي مستندات آموزشي (5 امتياز ) و پژوهشي داوطلب (20 امتياز) ايستگاه شماره يك 4 ميزان تسلط داوطلب بر پايان نامه و مقاله اصلي مستخرج از آن(20 امتياز) ايستگاه شماره دو 5 ارائه شفاهي مطالب علمي (Scientific Presentation) (15 امتياز) ايستگاه شماره سه 6 توانمندي هاي تخصصي رشته (20 امتياز) ايستگاه شماره چهار 7 جستجوي منابع علمي (5 امتياز) + ايستگاه اختصاصي زبان انگليسي(15 امتياز) ايستگاه شماره پنج  


منبع:گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0