اهداف ، اولوليت ها و برنامه های بلند مدت آموزشی ـ پژوهشی گروه
 

1. مطالعه بيماريهای ارثی و ژنتيکی مهم و شايع کشور به منظور شناسايی، تعيين

فراوانی، تشخيص، درمان اساسی، ژن درمانی، پيگيری و کنترل آنها به ويژه در سطح

 سلولی و مولکولی و با استفاده از جديدترين روشها و فنون ژنتيک مولکولی ،

 مهندسی ژنتيک و بيوتکنولوژی مولکولی در بيماريهايی همچون انواع

هموگلوبينوپاتيها، هموفيلی، G6PD ، PKU و ديگر بيماريهای ژنتيکی (تک ژنی يا
 
چند عاملی)


25 فروردین 1398
ژورنال کلاب 98/1/27
21 اسفند 1397
دفاع از پایان نامه97/12/25
11 اسفند 1397
ژورنال کلاب1397/12/14
1 اسفند 1397
ژورنال کلاب 97/11/9
1 اسفند 1397
ژورنال کلاب 97/10/9
21 بهمن 1397
ژورنال کلاب 97/11/23
15 بهمن 1397
دفاع از پایان نامه 97/11/16
10 آذر 1397
برگزاری ژورنال کلاب 97/9/13
28 آبان 1397
برگزاری ژورنال کلاب 97/8/29
آرشیو اخبار و مقالات
28 فروردین 1397
اولین ژورنال کلاب سال 1397
اولین ژورنال کلاب سال 1397

اولین ژورنال کلاب سال 1397، سه شنبه 28 فروردین سال 1397 برگزار خواهد شد. مکان برگزاری متعاقبا اعلام می شود.

15 اسفند 1396
آخرین ژورنال کلاب سال 1396
15 اسفند 1396
آخرین ژورنال کلاب سال 1396
آرشیو رویدادها