اهداف ، اولوليت ها و برنامه های بلند مدت آموزشی ـ پژوهشی گروه 

1. مطالعه بيماريهای ارثی و ژنتيکی مهم و شايع کشور به منظور شناسايی، تعيين فراوانی، تشخيص، درمان اساسی، ژن درمانی، پيگيری و کنترل آنها به ويژه در سطح سلولی و مولکولی و با استفاده از جديدترين روشها و فنون ژنتيک مولکولی ، مهندسی ژنتيک و بيوتکنولوژی مولکولی در بيماريهايی همچون انواع هموگلوبينوپاتيها، هموفيلی، G6PD ، PKU و ديگر بيماريهای ژنتيکی (تک ژنی يا مولتی ژنی ).

24 تیر 1397
برگزاری ژورنال کلاب 97/4/26
12 اسفند 1396
برگزاری آزمون جامع- اسفند 1396
12 اسفند 1396
برگزاری ژورنال کلاب

برگزاری ژورنال کلاب

آخرین جلسه ژورنال کلاب سال 96، سه شنبه، پانزدهم اسفند (ساعت 8:30 صبح، کلاس شماره 2 گروه) برگزار می شود.

4 مهر 1395
دفاع پايان نامه
10 شهریور 1395
دفاع پايان نامه دكتراي تخصصي گروه ژنتيك
2 شهریور 1395
دفاع از پایان‌نامه برای دريافت درجه كارشناسي ارشد
28 فروردین 1397
اولین ژورنال کلاب سال 1397
اولین ژورنال کلاب سال 1397

اولین ژورنال کلاب سال 1397، سه شنبه 28 فروردین سال 1397 برگزار خواهد شد. مکان برگزاری متعاقبا اعلام می شود.

15 اسفند 1396
آخرین ژورنال کلاب سال 1396
15 اسفند 1396
آخرین ژورنال کلاب سال 1396