اعضای هیات علمی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
 
 

اعضا هیات علمی گروه
جناب آقای دکتر علیرضا پارساپورهیات علمی گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی
جناب آقای دکتر مجتبی پارساهیات علمی گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی
جناب آقای دکتر امیراحمد شجاعیهیات علمی گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی
جناب آقای حمید رضا نمازیهیات علمی گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی
جناب آقای دکتر احسان شمسی‌گوشکیهیات علمی گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکیاعضا هیات علمی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
سرکار خانم دکتر پونه سالاریهیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
سرکار خانم دکتر فریبا اصغریهیات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
اعضا هیات علمی وابسته به گروه 
جناب آقای دکتر باقر لاریجانیهيات علمي گروه داخلی دانشکده پزشکی
جناب آقای دکتر سید محمود طباطباییهيات علمي گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی
سرکار خانم دکتر فاطمه السادات نیریهيات علمي گروه کودکان دانشکده پزشکی
سرکار خانم دکتر سحرناز نجاتهيات علمي گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت
جناب آقای دکتر شهرام صمدیهیات علمی گروه بیهوشی دانشکده پزشکی
جناب آقای دکتر کامران یزدانیهيات علمي گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت
جناب آقاي دكتر احمد كاوياني هيات علمي گروه جراحي دانشکده پزشکی
جناب آقاي دكتر امیر‌علی سهراب‌پورهيات علمي گروه داخلي دانشکده پزشکی
جناب آقاي دكتر حميد عماديهيات علمي گروه عفوني دانشکده پزشکی
جناب آقاي دكتر عظيم ميرزازادههيات علمي گروه داخلي دانشکده پزشکی
جناب آقاي دكتر علي اكبر نجاتي صفاهيات علمي گروه روان‌پزشكي دانشکده پزشکی
جناب آقاي دكتر علي جعفريانهيات علمي گروه جراحي دانشکده پزشکی
جناب آقاي دكتر علي صحراييانهيات علمي گروه داخلي اعصاب دانشکده پزشکی
جناب آقاي دكتر علي كاظميانهيات علمي گروه پرتودرماني دانشکده پزشکی
جناب آقاي دكتر علي لبافهيات علمي گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی
جناب آقاي دكتر علي واشقاني فراهانيهيات علمي گروه قلب و عروق دانشکده پزشکی
جناب آقاي دكتر فخرالدين تقدسي نژادهيات علمي گروه پزشكي قانوني دانشکده پزشکی
جناب آقاي دكتر فرهاد شاهيهيات علمي گروه داخلي دانشکده پزشکی
جناب آقاي دكتر مهدي عقيليهيات علمي گروه راديوتراپي دانشکده پزشکی
سرکار خانم دکتر مژگان رحیمیهیات علمی گروه بیهوشی دانشکده پزشکی
سرکار خانم دكتر فاطمه علی‌پورهيات علمي گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی
سرکار خانم دكتر مژگان کاربخشهيات علمي گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی
سرکار خانم دكتر نیکو نیک‌نفسهيات علمي گروه کودکان دانشکده پزشکیاساتید همکار خارج از دانشگاه
جناب آقای دکتر احد فرامرز قراملکیهيات علمي گروه کلام و فلسفه اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر محسن جوادیهيات علمي گروه فلسفه و اخلاق دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم
جناب آقای دکتر محمدجواد فتحیهیات علمی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران