#
  • آدرس پستی :

    تهران، خیابان 16 آذر،‌ تقاطع پورسینا،‌ پلاک 23،‌ مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی
  • شماره تماس :

    02166419661
  • پست الکترونیکی :

    medicalethicsgrouptums@gmail.com