ضوابط دوره اخلاق پزشكي

ضوابط دوره اخلاق پزشكي

12 11 1389

استراتژي آموزشيتلاش شده است تا در ارايه درس اخلاق به شكل جديد از راهبردهاي دانشجو محوري و آموزش مبتني بر مسأله استفاده ‌شود.براي اجراي راهبرد آموزش مبتني بر مسأله, در اكثر جلسات از روش بحث در گروه‌هاي كوچك استفاده مي‌شود. در ساير جلسات به فراخور موضوع، موردهاي (cases) بالينی مطرح خواهد شد.تعداد دانشجويان در گروه هاي كوچك حدود 10 تا 15 نفر خواهد بود و نظارت بر اجراي كار گروهي, مديريت زمان و همچنين نمره دهي به ميزان مشاركت دانشجويان در بحث ها را مربيان به عهده خواهند داشت. در اين روش دانشجويان در كلاس‌هاي كوچك در گروه مربوطه خود قرار مي‌گيرند. پس از توضيح اهداف جلسه كار گروهي توسط استاد، مربي از ميان دانشجويان فردي را به عنوان گزارشگر و يك نفر را به عنوان اداره كننده‌ي جلسه انتخاب مي‌كند.•اداره كننده‌ي جلسه مسؤول فراهم آوردن امکان مشارکت تمامي اعضاي گروه در بحث ها و نيز جمع بندي بحث ها مي¬باشد.•گزارشگر جلسه مسؤول تهيه‌ي گزارش بحث و ارايه‌ي آن در کلاس درس خواهد بود.پس از اتمام كار گروهي اعضاي تمام گروه‌ها در كلاس درس جمع خواهند شد و به انتخاب تصادفي استاد, سه گروه گزارش كار گروهي خود را ارائه خواهند داد. سپس استاد سخنراني خود را همراه با اشاره به موردهاي كار گروهي ارائه خواهد نمود و در پايان جلسه فرصتي براي پرسش و پاسخ درنظر گرفته خواهد شد. براي اجراي استراتژي دانشجو محوري علاوه بر فعاليت دانشجويان در گروه‌هاي كوچك، از لاگ بوك آموزشی و راند باليني براساس موردهايي كه دانشجويان در طول چرخش هاي خود در بخش هاي باليني با آن مواجه مي شوند استفاده خواهد گرديد. روش تکميل و ارزشيابی لاگ بوك به تفضيل در ادامه توضيح داده می‌شود.لاگ بوکشما لازم است تنها يک case از موارد اخلاقي که در طي چرخشهاي باليني در طي ترم جاري با آن برخورد مي-کنيد را انتخاب و در لاگ بوک خود ثبت و بحث اخلاقي نماييد. براي تکميل لاگ بوک خود به راهنماي ابتداي دفترچه لاگ بوک مراجعه کنيد. شيوه نگارش لاگ بوک به نحوي نيست که بتوانيد در يکي دو روز پاياني مهلت ارائه لاگ بوک، آن را تهيه کنيد و لازم است از ابتداي ترم به نگارش آن توجه و اهتمام داشته باشيد.مهلت پاياني تحويل لاگ بوک قبل از پانزدهمين جلسه دوره خواهد بود و تكميل لاگ بوك 3 نمره از ارزشيابي نهايي دانشجو را شامل مي‌شود. "تصحيح لاگ‌بوك‌ها بر مبناي تكميل كامل مشخصات بيمار ( نام بيمارستان، نام بخش، تاريخ بستري و سن بيمار) به انضمام تشخيص درست عنوان و تطابق آن با case مورد نظر و نيز تشخيص تمام اصول اخلاقي مطرح در case و تعارضاتي كه بين آن‌ها وجود دارد، مي‌باشد." در صورت تحويل لاگ‌بوك ديرتر از زمان مقرر، نمره‌دهي به شرح زير خواهد بود: -تا 1 هفته تأخير % 75 نمره (25/2 نمره از 3 نمره) -تا 2 هفته تأخير % 50 نمره (5/1 نمره از 3 نمره) -ديرتر از 2 هفته، نمره‌اي تعلق نمي‌گيرد. همان‌گونه كه اشاره شد روش ديگري كه براي اجراي دوره به شيوه‌ي دانشجو محوري به‌كار گرفته مي¬شود راند اخلاقي است. راند اخلاقي به عنوان يك جلسه‌ي درس در پايان دوره ارايه خواهد شد. موردهاي گردآوري شده در لاگ بوك‌های آموزشی دسته بندي موضوعي شده و دانشجويان بر اساس مشترك بودن موضوع لاگ بوك هايشان گروه بندي مي¬شوند. مسئول برگزاري راند اخلاقي هر گروه, استاد مبحث مربوط به موضوع موردهاي آن گروه خواهد بود. در هر گروه يك يا بيش از يكي از موردها توسط دانشجويي كه آن را ارايه داده است, مطرح و مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت و به مورد بحث گروهي گذاشته مي¬شود. بحث‌ها توسط استاد هدايت و در نهايت جمع بندي خواهد شد. ارزشيابي دانشجويانارزشيابي دانشجو در 3 بعد دانشي، مهارتي و نگرشي انجام مي‌شود. در بعد دانشي امتحان پاياني به صورت «سؤالاتي تشريحي با پاسخ‌هاي كوتاه» است كه تعدادي از آنها به‌صورت مورد(case) بالينی خواهد بود. در بعد مهارتي و نگرشي حضور فعال در بحث كارهاي گروهي و راند اخلاق بالينی و هم‌چنين تکميل صحيح لاگ بوك به عنوان ملاك ارزشيابي در نظر گرفته مي‌شود. به اين ترتيب ملاك‌هاي ارزشيابي دانشجويان و نمره‌بندي آن‌ها به شرح زير است:1) حضور و شركت فعال در بحث كارهاي گروهي و راند اخلاق بالينی (با نظر مربيان و اساتيد) 3 نمره2) تکميل لاگ بوك آموزشی 3 نمره3) امتحان پاياني 14 نمرهمراجع امتحاني•مرجع امتحان كتبي پايان دوره‌ي دانشجويان hand out، درس‌نامه و اسلايدهاي اساتيد و يا ساير مراجع تعيين شده از سوي ايشان مي‌باشد. •متن مراجع مطالعاتي ارائه شده توسط اساتيد جهت نسخه برداري در بخش لينک‌هاي سايت گروه اخلاق پزشکي دانشکده‌ي پزشکي قرار دارد.•سايت گروه اخلاق پزشكياعطاي نمره‌ي پاداشي به منظور تشويق دانشجويان به مطالعه و تعمق بيش‌تر در مسائل اخلاق پزشكي، به فعاليت‌هاي علمي به شرحي كه در ذيل خواهد آمد ، نمره‌ي تشويقي درس اخلاق پزشكي اعطا خواهد شد: 1) نمره‌ي تشويقی مضاعف بر 20 نمره‌ي درس خواهد بود. 2) فعاليت‌هاي علمي مي‌تواند شامل: - نگارش مقاله‌ي مروري درباره‌ي يكي از مباحث و موضوعات تدريس شده - و يا ثبت پايان‌نامه با موضوع اخلاق پزشكي باشد. 3) اعطاي اين نمرات منوط به: - كسب حداقل نمره‌ي قبولی در درس اخلاق - و تحويل مقاله يا ثبت پايان نامه تا قبل از امتحان پايان دوره خواهد بود. 4) برای نگارش مقاله‌ي مروری حداکثر نمره‌ي پاداشی 5/1 نمره و برای ثبت پايان نامه با موضوع اخلاق پزشکی حداکثر نمره پاداشی 2 نمره منظور خواهد شد.5) داوری ميزان شايستگی فعاليت ارائه شده برای دريافت تمام يا بخشی از نمره‌ي پاداشی به عهده‌ي يک يا دو نفر از اعضای گروه اخلاق پزشکی است که توسط مديرگروه انتخاب خواهند شد.ارزشيابي اساتيد ارزشيابي اساتيد به سه روش انجام مي‌گيرد. يکي از اين روش‌ها فرم نظرخواهي پر شده توسط دانشجويان است که در پايان هر جلسه جمع‌آوري خواهد شد.ارزشيابي دوره دانشجويان نقش قابل توجهي در برآورد کيفيت دوره خواهند داشت که به شش روش ذيل انجام خواهد شد: 1)فرم نظرخواهي پرشده توسط دانشجويان در پايان دوره 2)فرم نظرخواهي در خصوص استاد جلسه، در پايان هر جلسه 3)برگزاري جلسه اي با نمايندگان دانشجويان گروه‌هاي كوچك در خصوص بررسي وضعيت دوره


منبع:گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0