اولين راهنماي رفتار حرفه اي پزشكي دانشگاه، با شركت فعال اعضاي جامعه پزشكي تدوين مي شود

اولين راهنماي رفتار حرفه اي پزشكي دانشگاه، با شركت فعال اعضاي جامعه پزشكي تدوين مي شود

20 9 1390

با همکاری جمعی از اعضاء هیات علمی دانشکده پزشکی پیش نویس اولیه راهنمای رفتار حرفه ای پزشکی برای همکاران پزشک و فراگیران رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شده است. در تدوین این پیش نویس، مرور جامع منابع و جلسات نقد و بحث منظم همکاران مورد استفاده قرار گرفت و در این مقطع لازم است با دریافت نظرات هر یک از پزشکان و فراگیران پزشکی دانشگاه، این راهنما مورد اصلاح و تکمیل قرار گیرد. جهت دریافت نظرات، پيش نويس اين راهنما به صورت كتابچه ای تهیه شده است که اعضاء هیات علمی، دستیاران و دانشجویان پزشکی می توانند نظراتشان را در این کتابچه و یا از طریق سامانه الكترونيك مخصوص دریافت نظرات http://codeofconduct.tums.ac.ir ارائه دهند.


منبع:گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0