طرح_درس_دوره_دکترا

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
آموزش غیر حضوری و الکترونیکی

مدیریت تغییر در نظام های آکادمیک

سمینار بررسی مسایل رایج در تحقیقات آموزش پزشکی

آموزش و ارتقای مداوم حرفه­ ای در جامعه پزشکی

روش های پیشرفته تدریس در علوم پزشکی

آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد

 برنامه ریزی درسی

مدل های برنامه ریزی درسی در علوم پزشکی

کلیات ارزشیابی برنامه

مفاهیم و روش های نوین در ارزشیابی فراگیران

ارزشیابی برنامه های آموزشی علوم پزشکی (پیشرفته)

ارزشیابی اعضای هیات علمی در نظام سلامت

روش های تحقیق کیفی

اعتباربخشی و حاکمیت آموزشی در علوم پزشکی

آموزش بالینی: مبانی، عرصه ها و روش ها

ارزیابی دانشجو

تحقیقات شبه تجربی در آموزش پزشکی

ارزشیابی نگرش ها