تشکیلات گروه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیر گروه:
دکتر رقیه گندم کار
عضو هیأت علمی گروه آموزش پزشکي

معاون پژوهشی گروه:

دکتر سارا مرتاض هجری
استادیار مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
عضو هیأت علمی وابسته گروه آموزش پزشکي


معاون آموزشی گروه:

دکتر شیوا شیرازیان
استادیار گروه بیماری های دهان، دانشکده دندانپزشکی
عضو هیأت علمی وابسته گروه آموزش پزشکی

کارشناسان گروه آموزش پزشکي:
منصوره آقائی - مسئول دفتر
مهدیه رضایی - کارشناس آموزش
محبوبه علی محمدی
- کارشناس آموزش دوره مجازی مقطع ارشد رشته آموزش پزشکی