تشکیلات گروه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیر گروه:

دکتر عظیم میرزازاده
دانشیار گروه بیماری های داخلی، دانشکده پزشکی
عضو هیأت علمی وابسته گروه آموزش پزشکي
نماینده بین الملل گروه:
دکتر الهه ملکان راد
دانشیار و معاون آموزشی گروه بیماری های کودکان، دانشکده پزشکی
عضو هیأت علمی وابسته گروه آموزش پزشکی
معاون پژوهشی گروه:
دکتر سارا مرتاض هجری
استادیار مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
عضو هیأت علمی وابسته گروه آموزش پزشکي
معاون آموزشی گروه:
دکتر شیوا شیرازیان
استادیار گروه بیماری های دهان، دانشکده دندانپزشکی
عضو هیأت علمی وابسته گروه آموزش پزشکی
مسوؤل دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی:
دکتر رقیه گندم کار
استادیار مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
عضو هیأت علمی وابسته گروه آموزش پزشکی
مسوؤل توسعه آموزش گروه:
دکتر محبوبه مافی نژاد
عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
کارشناس گروه و مسوؤل وب سایت:
محبوبه علی محمدی
کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و گروه آموزش پزشکی