تشکیلات گروه

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مدیر گروه:
دکتر رقیه گندم کار
عضو هیأت علمی گروه آموزش پزشکي
نماینده بین الملل گروه:
دکتر سارا مرتاض هجری
استادیار مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
عضو هیأت علمی وابسته گروه آموزش پزشکي

معاون پژوهشی گروه:
دکتر سارا مرتاض هجری
استادیار مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
عضو هیأت علمی وابسته گروه آموزش پزشکي

معاون آموزشی گروه:
دکتر شیوا شیرازیان
استادیار گروه بیماری های دهان، دانشکده دندانپزشکی
عضو هیأت علمی وابسته گروه آموزش پزشکی
مسوؤل توسعه آموزش گروه:
دکتر محبوبه مافی نژاد
عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
کارشناسان گروه آموزش پزشکي:
منصوره آقائی
مهدیه رضایی
کارشناس گروه و مسوؤل وب سایت: 
محبوبه علی محمدی

کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و گروه آموزش پزشکی