اعضای هیات علمی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 • اعضای هیأت علمی وابسته:

Picture 004.jpgدکتر امیرحسین امامی
 • عضو هیأت علمی گروه بیماری های داخلی، دانشکده پزشکی
 • حوزه های فعالیت: یادگیری الکترونیک
jafarian.jpgدکتر علی جعفریان
 • عضو هیأت علمی گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی
 • حوزه های فعالیت: رهبری و مدیریت آموزشی
jalili.jpgدکتر محمد جلیلی
 • عضو هیأت علمی گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی
 • حوزه های فعالیت: ارزیابی فراگیران، ارزشیابی اعضای هیأت علمی
shariati.pngدکتر محمد شریعتی
 • عضو هیأت علمی گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
 • حوزه های فعالیت: مدیریت، روش های یاددهی - یادگیری
Picture.jpgدکتر ماندانا شیرازی
 • عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده
 • حوزه های فعالیت: پژوهش در آموزش، BEME 
shirazian.png دکتر شیوا شیرازیان
 • عضو هیأت علمی گروه بیماری های دهان، دانشکده دندان پزشکی
 • حوزه های فعالیت:
mohamadi.png

دکتر آیین محمدی
 • عضو هیأت علمی دانشکده مجازی
 • حوزه های فعالیت: ارزشیابی اعضای هیأت علمی و سیستم های متریک، آموزش مجازی


دکتر عظیم میرزازاده
 • عضو هیأت علمی گروه بیماری های داخلی
 • حوزه های فعالیت: ارزشیابی برنامه، برنامه ریزی آموزشی
       
اعضای هیأت علمی همکار:دکترمحبوبه پارساییان 
 • عضو هیأت علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت
 • حوزه های فعالیت:


دکتر فضل الله احمدی
 • عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • حوزه های فعالیت اورژانس و حوادث و متدولوژی تحقیقات کیفی :
sohrab pur.pngدکتر امیرعلی سهراب پور
 • عضو هیأت علمی گروه بیماری های داخلی، دانشکده پزشکی
 • حوزه های فعالیت آموزش بالینی، رهبری آموزش :
fata.pngدکتر لادن فتی
 • عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی
 • حوزه های فعالیت: روان شناسی آموزشی
mojtahedzadeh.pngدکتر ریتا مجتهدزاده
 • عضو هیأت علمی گروه یادگیری الکترونیک، دانشکده مجازی
 • حوزه های فعالیت         طراحی آموزشی، یادگیری الکترونیکی :

دکتر کامران یزدانی
 • عضو هیأت علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت
 • حوزه های فعالیت: