حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
​ارزشیابی دوره‌های آموزشی فرصتی را برای تغییر، اصلاح و ارتقای این دوره‌ها فراهم می‌آورد. در این راستا، گروه آموزش پزشکی با تدوین شیوه‌نامه ارزشیابی دوره‌های آموزشی سعی دارد با اجرای یک ارزشیابی نظام‌مند و مستمر، دوره‌های آموزشی ارائه شده در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد را ارتقا دهد.
ارزشیابی دوره‌های آموزشی به صورت جامع با جمع‌آوری اطلاعات از منابع متعدد مانند فراگیران، مدرسان، مدیر گروه و معاونان گروه و پرسنل اجرایی و با استفاده از روش‌های مختلف کمی و کیفی انجام می‌شود. اطلاعات جمع‌آوری شده به صورت گزارش‌های تهیه شده، متناسب با مخاطبان مختلف در اختیار ایشان قرار می‌گیرد. در نهایت تغییرات انجام شده توسط مسؤولان دوره، بر اساس نتایج ارزشیابی مورد پایش قرار می‌گیرد. 


ارزیابی آنلاین:

موقعیت مناسبی است که گروه آموزشی را از نظرات دانشجویان در خصوص نقاط قوت و ضعف درس، آگاه می سازد. دانشجویان با تکمیل دقیق فرم ها قبل از بازه زمانی امتحانات پایان ترم در اصلاح و برگزاری دوره های آتی با کیفیت بالاتر مشارکت خواهند داشت. شایان ذکر است حضور در جلسات امتحان پایان ترم منوط به تکمیل و ارسال پرسشنامه برای تمامی مدرسان و دستیاران آنها می باشد.
این پرسشنامه به منظور ارزشيابي كيفيت برنامه (درس) تدوين گرديده و ارزشیابی اعضای هیأت علمی طبق روال جاری توسط معاونت امور هیأت علمی دانشکده انجام می شود.
    برنامه زمان‌بندی ارزشیابی:                      
    گزارشات ارزشیابی