شرایط ورود از دوره مبانی طب بالینی به دوره کارآموزی