شرایط نقل و انتقالات و میهمانی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
 
 
 
 • در خصوص تقاضای مهماني و یا انتقال به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از طریق آدرس های الکترونیکی و جدول زمانی ذيل اقدام و پی گیری نمایيد.

 •  سامانه ثبت درخواست هاي انتقالي به آدرس : http://Transmission.behdasht.gov.ir

 • سامانه ثبت درخواست هاي مهمان به آدرس :http://Guest.behdasht.gov.ir

  جدول زمانبندی فرایند میهمانی و انتقالی97

  ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبدأ و بارگذاری مدارک لازم

  15 اردیبهشت تا 15 خردا د ماه 97

  بررسی مدارک و اعلام نقص توسط مبدا و ویرایش توسط دانشجو

  16 خردا تا 26 خرداد ماه 97

  اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی  و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبدأ

  27 تیرماه تا 7 خرداد ماه 97

  بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو

  28 تیرماه تا 7 مرداد ماه 97

  اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

  8 مرداد تا 7 شهریور ماه 97