شرایط نقل و انتقالات و میهمانی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
  • در خصوص تقاضای مهماني و یا انتقال به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از طریق آدرس های الکترونیکی و جدول زمانی ذيل اقدام و پی گیری نمایيد.
  •  سامانه ثبت درخواست هاي انتقالي به آدرس : http://Transmission.behdasht.gov.ir
  • سامانه ثبت درخواست هاي مهمان به آدرس :http://Guest.behdasht.gov.ir
جدول زمان بندي فرايند مهماني و انتقالي
مهلت ثبت نام دانشجويان
25 خرداد  تا 15 تيرماه
مهلت رسيدگي و پاسخ از سوي دانشگاه مبدا
15 تير تا 10 مرداد
مهلت رسيدگي و پاسخ از سوي دانشگاه مقصد
10 مرداد تا 5 شهريور