تقویم آموزشی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
نیمسال دوم 96-95 (17 هفته)
زمان ثبت نام وانتخاب واحد: ازشنبه 95/11/02 لغایت چهارشنبه 95/11/06
شروع کلاس ها : از شنبه95/11/23زمان حذف واضافه برای دو درسنظری: از شنبه 95/11/23 لغایت چهارشنبه 95/11/27زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری: از شنبه96/02/09 لغایت چهارشنبه 96/02/13بازه زمانی ثبت موقت ونهایی نمرات: از دوشنبه96/03/22 لغایت چهارشنبه 96/04/21