برنامه_دوره_کارآموزی

حذف
تک ستونه
حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
کد دروس  و واحدهای دوره کارآموزی
حذف
چهار ستونه
حذف
ویرایشگر متن
ورودی 93 الف و ب
برنامه چرخش بالینی 
دروس تئوری
آرشیو برنامه ها
حذف
ویرایشگر متن
ورودی 93ج 
برنامه چرخش بالینی
دروس تئوری
آرشیو برنامه ها
حذف
ویرایشگر متن
ورودی 92 الف و ب
برنامه چرخش بالینی
دروس تئوری
آرشیو برنامه ها
حذف
ویرایشگر متن
ورودی 92ج
برنامه چرخش بالینی 
دروس تئوری
آرشیو برنامه ها