دوره مبانی طب بالینی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       برنامه دوره مباني طب باليني نيمسال  اول سال تحصيلي98-97
    مطب 1 گروه ج​​   مطب 2 گروه ب   مطب 2 گروه الف
برنامه شماتيك دورهبرنامه شماتيك دورهبرنامه شماتيك دوره
کورس مقدمات برنامه نهایی کورس ریهبرنامه نهايي كورس ريه
کورس مهارت هابرنامه نهایی کورس روماتولوژیبرنامه کورس روماتولوژی
  كورس قلبمبانی طب بالینی اعصاب و روانپزشکی مبانی طب بالینی اعصاب و روانپزشکی 
كورس کلیه کورس خون کورس خون 
 كورس غدد ورودی 94 الف نیمسال تحصیلی 98-97
كورس غدد ورودی 94 ب نیمسال تحصیلی 98-97
کورس غدد ورودی 94 ج نیمسال دوم سال تحصیلی 97/98

مبانی طب بالینی کودکان کودکان و جراحی ​مبانی طب بالینی کودکان کودکان و جراحی 
كورس  گوارش نیمسال  دوم تحصیلی 98-97 ورودی 94 الف
 
كورس  گوارش نیمسال  دوم تحصیلی 98-97 ورودی 94 ب جهت مشاهده برنامه مبانی طب بالینی عفونی  نمیسال دوم 97-96 کلیک نماید.
​جهت مشاهده برنامه مبانی طب بالینی جراحی  نیمسال تحصیلی  96/97 ورودی 93 لطفا کلیک نمایید.
جهت مشاهده مبانی طب بالینی کودکان ورودی 93 ج لطفا کلیک نمایید.​