تغییر مکان امتحان مبانی طب بالینی گوارش 972

تغییر مکان امتحان مبانی طب بالینی گوارش 972

20 5 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
- امتحان مبانی طب بالینی گوارش روز سه شنبه 98.05.22 ساعت 13:30 در مرکز طبی کودکان به صورت کاغذی برگزار خواهد شد .

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0