تغییر زمان آزمون اپدمیولوژی بالینی

تغییر زمان آزمون اپدمیولوژی بالینی

13 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
​- به استحضار مي‌رساند تاریخ امتحان "اپیدمیولوژی بالینی" از روز چهارشنبه مورخ  98.06.20 به روز شنبه 98.07.06 ساعت 14:30 بعدازظهر منتقل گردید آزمون در طبقه دوم سالن بیوشیمی برگزار خواهد شد.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0