اطلاعیه 4 - گروه بندی دانشجویان جدید الورود جهت انتخاب واحد

اطلاعیه 4 - گروه بندی دانشجویان جدید الورود جهت انتخاب واحد

26 6 1398

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
مطابق برنامه گذر اعلام شده در اطلاعیه شماره 2 دانشجویان ورودی جدید میبایست روزهای دوشنبه 98.07.01 و سه شنبه 98.07.02 در محل سایت بافت شناسی دانشکده پزشکی حضور بهم رسانند.

دانشجویان دختر روز دوشنبه 98.07.01
سانس اول 8:15 الی 9:30
سانس دوم 9:45 الی 11
سانس سوم 11:15 الی 13 
دانشجویان پسر روز سه شنبه 98.07.02
سانس اول 10 الی 11:15
سانس دوم 11:30 الی - 12:45
سانس سوم 13:30 الی 14:45نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0