اصلاحيه برنامه فيزيوپاتولوژي (مطب)

اصلاحيه برنامه فيزيوپاتولوژي (مطب)

17 9 1395

دانشجويان دوره مطب 2، به برنامه اصلاحيه و تغييرات فارماكولوژي در برنامه نهايي كورس خون در بخش برنامه ها توجه نمايند.

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0