بخش نشریات الکترونیکی

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
کتابخانه دانشکده پزشکی از طریق صفحه کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی تهران به مجموعه مجلات الکترونیک و پایگاه های اطلاعاتی مورد اشتراک دانشگاه دسترسی دارد.
 کاربران می توانند با استفاده از ایستگاه های کامپیوتری موجود در بخش سایت کامپیوتری به اصل مقالات نشریات دسترسی داشته باشند.