حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

1-BraunwaldS Heart disease.A textbook of cardiovascular,
 
   Medicine.2 Volume.Douglas P.Zipes.2018.RC681.A5.B7.
 
2-Robertand HedgeS Clinical procedures in emergency ,
 
   Medicine and acute care.2 Volumw.2019.RC86.7.R6.
3- کرم شناسی پزشکی ویرایش نهم 2017.دکتر فریدون ارفع.
RC 4ک 4 الف /119
4- جامعه شناسی عمومی .دکتر منوچهر محسنی 1390
HM 3م 2ف/606
 
5- اندیشه اسلامی .آیت الله جعفر سبحانی .دکتر محمد محمد رضایی
BP 8الف 2س /7/7
6- گزارش جهانی حفاظت اجتماعی 15/2014 ایجاد بهبود اقتصادی
توسعه همه جانبه و عدالت اجتماعی.ترجمه دکتر سید مرتضی ادیانی
و.....- 1396
HV 4گ/40

خبرنامه ایمیلی

طراحی سایت توسط وب وان