حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

1-علی تجلی حق رمز گشایی جهان هستی.دکتر محمد وجگانی
RD 8ع 25و/35/37
 
2-درسنامه تجهیزات بیهوشی.دکتر غلامرضا شبانیان-1397
RD 4د/8-78
3- اصول و روش های ارزیابی فراگیران در علوم پزشکی.دکتر
    محمد جلیلی  1396
R 6 الف/834
 
4- راهنمای مراقبت معنوی برای بیماران.دکتر مینو اسد زندی -1396
  BP 2ر 43 الف/1/254
 
5-کتاب جامع بیماری سارکوپنی .دکر رامین حشمت
RA2ک/781
6- بیوپسی مایع قطعات ژنی آزاد و سلول های توموری در گردش خون
RC 9پ /7/269
7-تازه های فشارخون .جلد اول .گروهی از اعضای هیئت علمی نفرولوژی

خبرنامه ایمیلی

طراحی سایت توسط وب وان