حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن

1-ذهن فریبکار شما راهنمای علمی برای مهارت های تفکر نقاد
پرفسور استیون نوولا.برگردان اکبر سلطانی-مریم آقازاده 1396
BF 9ذ9ن/441
2- انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی 1396
PE 3ت 9د/1127
3- روان شناسی عمومی.دکتر حمزه گنجی1394
BF9گ 2ف/128
4- جامع سیمی آلی و عمومی .دکتر رشید قنبری پور
     1393
LB 9ش 883ق/2353
5-LeverS Histopathology of the skin.David E.Elde,
   RL95.L4.2015.
6- Clinical anatomy by regions.9 Edition.2012,
     QM23.2.S55
7- Medical microbiology,Patrick R.Murray,
    QR46.M8.2016

خبرنامه ایمیلی

طراحی سایت توسط وب وان