اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه داخلی
مدیر دکتر رمضانعلی شریفیان
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس تهران،بلوار كشاورز،بيمارستان امام خميني،مرکز توسعه و پژوهش،دفتر گروه داخلی