اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه داخلی
مدیر دکتر رمضانعلی شریفیان
آدرس تهران،بلوار كشاورز،بيمارستان امام خميني،مرکز توسعه و پژوهش،دفتر گروه داخلی