گراند راند گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

24 بهمن 1391

گراند راند گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

برگزاری آزمون جامع دستیاری گروه بیماریهای داخلی

18 بهمن 1391

برگزاری آزمون جامع دستیاری گروه بیماریهای داخلی

برنامه آزمونهای کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی

8 بهمن 1391

برنامه آزمونهای کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی

برگزاری کلاس ویژه دستیاران داخلی

8 بهمن 1391

برگزاری کلاس ویژه دستیاران داخلی

افتتاحیه گراند راند گروه داخلی در سال تحصیلی جدید

29 آبان 1391

افتتاحیه گراند راند گروه داخلی در سال تحصیلی جدید

کلاس ویژه دستیاران داخلی

2 آبان 1391

کلاس ویژه دستیاران داخلی

آزمون پایان دوره داخلی کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی

12 مهر 1391

آزمون پایان دوره داخلی کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی

گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

23 خرداد 1391

گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

گراند راند گروه بیماریهای داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

31 اردیبهشت 1391

گراند راند گروه بیماریهای داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

گراند راند مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

26 اردیبهشت 1391

گراند راند مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

کلاس های ویژه دستیاران بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

26 اردیبهشت 1391

کلاس های ویژه دستیاران بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

آزمونهای ویژه دستیاران گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

10 اردیبهشت 1391

آزمونهای ویژه دستیاران گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

دفاع از پایان نامه دوره تخصصی داخلی

2 اردیبهشت 1391

دفاع از پایان نامه دوره تخصصی داخلی

جلسه دفاعیه

22 فروردین 1391

جلسه دفاعیه

برگزاری آزمون دوره ای دستیاران گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

22 اسفند 1390

برگزاری آزمون دوره ای دستیاران گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

آزمون کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی

14 اسفند 1390

آزمون کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی

برگزاری کلاس درس برای دستیاران بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

9 اسفند 1390

برگزاری کلاس درس برای دستیاران بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

برگزاری آزمون پایان دوره کارورزی داخلی بیمارستان امام خمینی

19 بهمن 1390

برگزاری آزمون پایان دوره کارورزی داخلی بیمارستان امام خمینی

گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

10 بهمن 1390

گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

آزمون دستیاران سالهای اول تا سوم گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

5 بهمن 1390

آزمون دستیاران سالهای اول تا سوم گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

گراند راند گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

7 تیر 1390

گراند راند گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

برگزاری شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

2 تیر 1390

برگزاری شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

برگزاری آزمون پایان دوره کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

2 تیر 1390

برگزاری آزمون پایان دوره کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

گراند راند گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

31 خرداد 1390

گراند راند گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

گراندراند گروه داخلی

23 خرداد 1390

گراندراند گروه داخلی

دفاع از پایان نامه

19 خرداد 1390

دفاع از پایان نامه

جلسه دفاع از پایان نامه

3 خرداد 1390

جلسه دفاع از پایان نامه

آزمون OSCE دستیاران گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

26 اردیبهشت 1390

آزمون OSCE دستیاران گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

تشکیل شورای پژوهشی گروه داخلی

14 اردیبهشت 1390

تشکیل شورای پژوهشی گروه داخلی

گراند راند بخش داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

24 فروردین 1390

گراند راند بخش داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

دفاع از پایان نامه فوق تخصصی

24 فروردین 1390

دفاع از پایان نامه فوق تخصصی

آزمون پایان دوره داخلی کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

21 مهر 1389

آزمون پایان دوره داخلی کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

گراند راند گروه داخلی بیمارستان امام خمینی

20 مهر 1389

گراند راند گروه داخلی بیمارستان امام خمینی

آزمون ماهانه دستیاران سال چهارم رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

20 مهر 1389

آزمون ماهانه دستیاران سال چهارم رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

تقسیم بندی دستیاران بیماریهای داخلی (بیمارستان امام خمینی و شریعتی) ورودی شهریور 1389

9 مرداد 1389

تقسیم بندی دستیاران بیماریهای داخلی (بیمارستان امام خمینی و شریعتی) ورودی شهریور 1389

ثبت نام آزمون پایان دوره کارورزی داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

11 خرداد 1389

ثبت نام آزمون پایان دوره کارورزی داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

برگزاری آزمون معرفی به ارتقاء دستیاران رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

2 خرداد 1389

برگزاری آزمون معرفی به ارتقاء دستیاران رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

آزمون OSCE و معرفی به ارتقاء دستیاران داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

31 فروردین 1389

آزمون OSCE و معرفی به ارتقاء دستیاران داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

31 فروردین 1389

شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

برگزاری جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

19 فروردین 1389

برگزاری جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

آزمون ماهانه دستیاران رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

19 اسفند 1388

آزمون ماهانه دستیاران رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

برگزاری جلسه دفاعیه

19 اسفند 1388

برگزاری جلسه دفاعیه

برگزاری جلس دفاعیه

19 اسفند 1388

برگزاری جلس دفاعیه

برگزاری آزمون پایان دوره کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی

18 اسفند 1388

برگزاری آزمون پایان دوره کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی

آزمون کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی(ره)

12 اسفند 1388

آزمون کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی(ره)

دفاع از پایان نامه دستیاری

3 اسفند 1388

دفاع از پایان نامه دستیاری

برگزاری آزمون ماهانه دستیاران داخلی بیمارستان امام خمینی

1 بهمن 1388

برگزاری آزمون ماهانه دستیاران داخلی بیمارستان امام خمینی

گراند راند بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

30 دی 1388

گراند راند بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

اسامی دستیاران گروه داخلی در ICU بیمارستان امام خمینی

3 دی 1388

اسامی دستیاران گروه داخلی در ICU بیمارستان امام خمینی

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش رادیولوژی - بیمارستان امام خمینی

3 دی 1388

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش رادیولوژی - بیمارستان امام خمینی

تعداد آیتم ها در هر صفحه