شروع ثبت نام از کارورزان بیماریهای داخلی جهت شرکت در آزمون پایان دوره

شروع ثبت نام از کارورزان بیماریهای داخلی جهت شرکت در آزمون پایان دوره

11 3 1388

کلیه کارورزان بیماریهای داخلی که دوره داخلی آنان تا تاریخ 31/4/88 به پایان رسیده است و یا دوره داخلی خود را به اتمام رسانده اند، می توانند جهت ثبت نام و شرکت در آزمون کتبی پایان دوره داخلی با در دست داشتن گواهی های انجام کار به دفتر گروه داخلی واقع در مرکز توسعه و پژوهش بیمارستان امام خمینی مراجعه نمایند.زمان و مکان آزمون متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0