برگزاری جلس دفاعیه

برگزاری جلس دفاعیه

19 12 1388

آقای دکتر میرجعفری دستیار سال چهارم رشته بیماریهای داخلی روز یکشنبه مورخ 23/12/88 ساعت 9 صبح در تالار شهید بیمارستان امام خمینی با حضور استاد راهنمای خود خانم دکتر احمدی و استاد مشاور آقای دکتر خاتمی و اساتید داور انتخاب شده آقای دکتر عباسی و خانم دکتر مهدوی از پروپوزال خود دفاع خواهد کرد.عنوان پروپوزال ایشان:بررسی ارتباط سطح سرمی PTH با دیس لیپیدمی در بیماران همودیالیز در بیمارستان امام خمینی در سال 1387


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0