اسامی کارورزان در بخش گوارش بیمارستان امام خمینی

اسامی کارورزان در بخش گوارش بیمارستان امام خمینی

2 10 1388

اسامی این کارورزان به شرح زیر می باشد: 1- مهدی اسدی2- کیوان دارندگان3- محمد شفیعی4- سحر کاظمی5- سونیا روح اللهی6- عصمت نوروزی نژاداین کارورزان می بایست پس از پایان دوره، گواهی انجام کار و نمره ارزشیابی خود را که توسط رئیس بخش یا مسئول کارورزی بخش مهر شده باشد، را به دفتر گروه داخلی تحویل نمایند.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0