اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش گوارش بیمارستان امام خمینی

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش گوارش بیمارستان امام خمینی

2 10 1388

اسامی این دستیاران به شرح زیر می باشد:1- 1- محمد طاهر سال اول2- آلما فرنود 3- اعظم اخوان 4- پگاه آقاجان زاده سال سوم5- احمد روستایی سال چهارم6- مرتضی رمضانی (اندوسکوپی)7- کامبیز پرآذران 8- طه احمدی نژاد سال اول9- سمیرا شیرزاددستیاران نامبرده می بایست پس از پایان دوره، گواهی انجام کار و نمره ارزشیابی خود را که توسط رئیس بخش و در فرم های مخصوص مهر تکمیل شده باشد، را به دفتر گروه داخلی تحویل نمایند.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0