اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش هماتولوژی، انکولوژی بیمارستان امام خمینی- ولی عصر

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش هماتولوژی، انکولوژی بیمارستان امام خمینی- ولی عصر

3 10 1388

اسامی این دستیاران عبارتند از:1- مرتضی فرومندی سال اول2- سیرین خواجویان 3- حشمت اله زارعی سال دوم4- اصغر خسروی سال سوم5- هدایت یعقوبی سال اولدستیاران فوق الذکر می بایست پس از پایان دوره، گواهی انجام کار و نمره ارزشیابی خود را که توسط رئیس بخش مهر شده باشد، تحویل گروه داخلی دهند.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0