اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش رادیولوژی - بیمارستان امام خمینی

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش رادیولوژی - بیمارستان امام خمینی

3 10 1388

اسامی این دستیاران به شرح زیر می باشد:1- عفت کاهه سال سوم2- اعظم زیلوچیاندستیاران نامبرده می بایست پس از پایان دوره، گواهی انجام کار و نمره ارزشیابی خود را که توسط رئیس بخش و در فرم های مخصوص مهر تکمیل شده باشد، را به دفتر گروه داخلی تحویل نمایند.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0