اسامی دستیاران گروه داخلی در اورژانس داخلی بیمارستان امام خمینی

اسامی دستیاران گروه داخلی در اورژانس داخلی بیمارستان امام خمینی

2 10 1388

اسامی این دستیاران به شرح زیر می باشد:1- صدیقه منصوری سال اول2- فاطمه دولت خانی سال دوم3- ساناز قادری سال اول4- مهرناز قاسمی در طب اورژانس5- صغری ربیع زاده در طب اورژانس6- ریحانه جعفرشاد دستیاران نامبرده می بایست پس از پایان دوره، گواهی انجام کار و نمره ارزشیابی خود را که توسط رئیس بخش و در فرم های مخصوص مهر تکمیل شده باشد، را به دفتر گروه داخلی تحویل نمایند.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0