آزمون پایان دوره داخلی کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی

آزمون پایان دوره داخلی کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی

12 7 1391

حضور کلیه کارورزان در این آزمون الزامی است و در صورت غیرموجه نمره صفر برای این افراد منظور می گردد.این آزمون بصورت تستی می باشد.


منبع:گروه داخلی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0