معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
24 بهمن 1391
گراند راند گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی
18 بهمن 1391
برگزاری آزمون جامع دستیاری گروه بیماریهای داخلی
8 بهمن 1391
برنامه آزمونهای کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی
8 بهمن 1391
برگزاری کلاس ویژه دستیاران داخلی
29 آبان 1391
افتتاحیه گراند راند گروه داخلی در سال تحصیلی جدید
2 آبان 1391
کلاس ویژه دستیاران داخلی
12 مهر 1391
آزمون پایان دوره داخلی کارورزان داخلی بیمارستان امام خمینی
23 خرداد 1391
گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی
31 اردیبهشت 1391
گراند راند گروه بیماریهای داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
26 اردیبهشت 1391
 گراند راند مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
آرشیو اخبار و مقالات