اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه عفونی
مدیر دکتر مهرناز رسولی نژاد
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس تهران،انتهاي بلوار كشاورز، بيمارستان امام خميني(ره)، بخش عفوني