اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
مدیر گروه استاد دکتر حمید عمادی کوچک
مسئول آموزش دستیاری دکتر سیروس جعفری
مسئول آموزش کارورزی دکتر فرشته غیاثوند
مسئول آموزش کارآموزان دکتر محمدرضا صالحی
مسئول واحد کنترل عفونت دکتر آرش سیفی
ادمین سایت گروه عفونی دکتر آرش سیفی
آدرس تهران، انتهاي بلوار كشاورز، بيمارستان امام خميني(ره)، بخش عفوني. کد پستی: 1419733141