#
 • آدرس پستی :

  تهران،انتهاي بلوار كشاورز، بيمارستان امام خميني(ره)، بخش عفوني
 • شماره تماس :

  02166581598
 • شماره پیامک :

  300064053
 • پست الکترونیکی :

  rasoline@tums.ac.ir