گذري كوتاه بر تاريخچه گروه آموزشي عفوني دانشكده پزشكي

گذري كوتاه بر تاريخچه گروه آموزشي عفوني دانشكده پزشكي

23 آذر 1390

گروه عفوني مسند بزرگان تاريخ پزشكي كشور است گروه عفوني از بدو تاسيس دانشكده پزشكي و بيمارستان امام خميني راه اندازي شده و اساتيد بزرگ و بنامي چون دكتر اقبال، دكتر مژدهي، دكتر نصيرزاده بر كرسي آن تكيه زده اند و در حال حاضر استاد فرهيخته اي چون دكتر يلدا رياست كرسي آن را بر عهده دارد. اين گروه بالغ بر 24 عضو هيات علمي دارد كه مسئوليت آموزش هاي تخصصي و فوق تخصصي مربوط به رشته عفوني را بر عهده دارند.با توجه به گسترش بحث پيوند و فعاليت بيمارستان هاي امام، سينا و شريعتي اعضاي هيات علمي اين گروه به عنوان استاد مشاور با بخش هاي پيوند همكاري نزديكي دارند.


منبع:گروه عفونی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0