معرفی گروه بیماریهای عفونی:
هم اكنون كليه بخش های بیماریهای عفونی در بنای غربی بيمارستان امام‌خمينی(ره) مستقر است و در حال حاضر دو بخش عفونی مردان و زنان را شامل می شود كه روی هم رفته حدود 54 تخت بيمارستانی دارند. درمانگاه عفونی، درمانگاه هپاتیت، درمانگاه HIV و مركز مشاوره بيماريهای رفتاری  پذيراي بيماران متعددی هستند كه از مناطق مختلف كشور به اين مركز ارجاع داده می شوند و از خدمات درمانی بهره مند می گردند. در كنار ارائه خدمات درمانی، گروه بيماريهای عفونی هرساله امر آموزش حدود 400 دانشجوی پزشكی، 400 دانشجوی دوره كارورزی (انترنی)، حدود 10 تا 8 دستيار تخصصی بيماريهای عفونی و 4 فلوشیپ (عفونتهای بیمارستانی و HIV/AIDS) را به عهده دارد و يكی از پرسابقه ترين و خوش نام ترين گروههای آموزشی در سطح دانشگاه علوم پزشكی تهران می باشد. در كنار ارائه خدمات درمانی-آموزشی، فعاليتهای پژوهشی قابل توجهی در اين گروه انجام می گیرد. اعضاء هيئت علمی اين گروه آموزشی در كل دانشگاه حدود 22 نفر می باشند كه 14 نفر از آنها در بخش بيماريهای عفونی بيمارستان امام و 8 نفر در ساير بيمارستان های دانشگاه مشغول ارائه خدمات آموزشی - درمانی و پژوهشی می باشند. 7 نفر از اعضاء هيئت علمی حائز رتبه استادی و 5 نفر حائز رتبه دانشياری و بقیه در رتبه استادياری می باشند.