اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه ایمونولوژی و بیولوژی
مدیر دکتر محمد حسین نیکنام
آدرس خيابان انقلاب- خيابان قدس، خيابان پورسينا، دانشکده پزشکي، گروه ايمونولوژي