برنامه های آموزشی گروه

حذف
تک ستونه
 
حذف
ویرایشگر متن
 
 
 
برنامه های آموزشی گروه برای دانشجویان ایمنی شناسی پزشکی

- برنامه تایید شده در شورای تحصیلات تکمیلی گروه بر اساس آیین نامه جدید دوره دکتری

- برنامه تایید شده در شورای تحصیلات تکمیلی گروه بر اساس آیین نامه جدید دوره کارشناسی ارشد