برنامه آموزشی مصوب کشوری

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 
 
 
 
برنامه آموزشی مصوب کشوری رشته ایمنی شناسی پزشکی (مصوب چهل و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی)

- برنامه آموزشی دکتری تخصصی (Ph.D) رشته ایمنی شناسی پزشکی


- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ایمنی شناسی پزشکی