معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
13 آبان 1385
جلسه شوراي گروه در گروه ايمونولوژي
8 آبان 1385
مراسم توديع جناب آقاي دكتر محمد وجگاني استاد و مدير گروه محترم ايمونولوژي و معارفه جناب آقاي دكتر بهروز نيك بين استاد محترم گروه
8 آبان 1385
درگذشت پزشك متعهد و دلسوز، فقيد سعيد شادروان جناب آقاي دكتر جمشيدشرفي
10 مهر 1385
گزارش روند پيشرفت پايان نامه در گروه ايمونولوژي
29 شهریور 1385
امتحان جامع دانشجويان تخصصي در گروه ايمونولوژي
28 شهریور 1385
بررسي تاثير فراورده هاي ميكربي مختلف در افزايش كارائي سلولهاي دندريتيك براي ايمنوتراپي سرطان
28 شهریور 1385
مراحل پاياني طرح ارزيابي دروني در گروه ايمونولوژي
28 شهریور 1385
بررسي امكان افزايش كارائي سلولهاي دندريتيك در ايمنوتراپي سرطان با استفاده توام از DNA باكتريايي و انتقال ژن كموكاينها
13 تیر 1385
انتخاب معاون شوراي پژوهشي گروه ايمونولوژي پس از انتخاب مديريت جديد گروه
11 تیر 1385
انتخابات جديد مدير گروه در گروه ايمونولوژي
آرشیو اخبار و مقالات
6 تیر 1397
دومین نشست مشترک گروه های شش گانه علوم پایه پزشکی
آرشیو رویدادها
25 اسفند 1395
عنوان