گزارش جلسه ژورنال کلاب

گزارش جلسه ژورنال کلاب

28 2 1394

روز دوشنبه مورخ 28 اردیبهشت ماه 1394  آقای مهدی زوار (دانشجوی Ph.D)با راهنمایی جناب آقای دکتر صالحی  مقاله خود را به صورت ژورنال کلاب ارایه دادند. این مقاله در ارتباط با استفاده از آنزیم ایندول امین دی اکسیژناز به عنوان یک مسیر جدید ایمونوتراپی در درمان آرتریت روماتویید بود؛ به نحوی که با کمک  انتقال یک وکتور ویروسی بیان کننده این انزیم به سلولهای فیبروبلاستی اثرات ایمنومدولاتوری آن روی سولهای ایمنی به صورت IN-VITRO و IN-VIVO بررسی شد.   عنوان مقاله:  “Amelioration of Rat Collagen-Induced Arthritis Through CD4+ T Cells Apoptosis and Synovial Interleukin-17 Reduction by Indoleamine 2,3-Dioxygenase Gene Therapy”


منبع:گروه ایمونولوژی و بیولوژی دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0