امروز : یکشنبه 25 آذر 1397
Rss | صفحه اصلی دانشکده

اخبار

اعزام طرح يكماهه دستياران تخصصي
اعزام طرح يكماهه دستياران تخصصي 1 آبان 1395

اعزام به طرح يكماهه دستياران تخصصي بر اساس جدول برنامه ريزي زمانبندي شده كه به گروهها ارسال گرديده است انجام مي پذيرد وامكان اعزام بصورت موردي وجود ندارد.

مطالب بیشتر
تعداد آیتم ها در هر صفحه