امروز : پنجشنبه 22 آذر 1397
Rss | صفحه اصلی دانشکده
اعزام طرح يكماهه دستياران تخصصي
1 8 1395 اعزام طرح يكماهه دستياران تخصصي

اعزام به طرح يكماهه دستياران تخصصي بر اساس جدول برنامه ريزي زمانبندي شده كه به گروهها ارسال گرديده است انجام مي پذيرد وامكان اعزام بصورت موردي وجود ندارد.
دستياران محترم بر اساس ليست ارسالي گروه آموزشي خود به مركز توسعه شبكه وزارت بهداشت واقع در تقاطع خيابان حافظ وجمهوري- دفتر توزيع نيروههاي انساني متخصص-طبقه سوم مراجعه نمايند
آدرس سايت:behdasht.gov.ir


منبع:

نظرات
5/5 0 0 0