كنفرانس ماهانه انجمن متخصصين زنان و مامائي ايران

كنفرانس ماهانه انجمن متخصصين زنان و مامائي ايران

2 5 1385

كنفرانس ماهانه انجمن متخصصين زنان و مامائي ايران تحت عنوان پيشگيري و پيش بيني زايمان زودرس در روز دوشنبه مورخ 2/5/85 ساعت 30/11 لغايت 13 در سالن كنفرانس بيمارستان فيروزگر تهران برگزار ميگردد. سخنرانان اين كنفرانس خانم دكتر صديقه حنطوش زاده عضو هيئت علمي گروه زنان دانشگاه علوم پزشكي تهران و خانم دكتر الهه اميني فوق تخصص نوزادان و عضو هيئت علمي گروه كودكان ميباشد.آدرس ميدان وليعصر انتهاي كوچه فيروزه


منبع:گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0