دستیاران جدید الورود

دستیاران جدید الورود

27 5 1388

تقسیم دستیاران جدیدالورود در تاریخ 28/5/88 از ساعت 5/7 صبح در دفتر گروه زنان انجام می پذیرد از کلیه دستیاران تقاضا می شود تا در جلسه تقسیم بیمارستان کارنامه پذیرش دستیاری خود را بهمراه داشته باشید .


منبع:گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0