برنامه کلاس درس دستیاران در بیمارستان ولیعصر روزهای پنج شنبه 9:30 -8

برنامه کلاس درس دستیاران در بیمارستان ولیعصر روزهای پنج شنبه 9:30 -8

30 7 1390

برنامه کلاس درس دستیاران در بیمارستان ولیعصر روزهای پنج شنبه 9:30 -8ویژه کلیه دستیاران از سال 1 تا سال 4*برنامه کلاس درس دستیاران پنج شنبه ها 9:30-814/7/90 دکتر قطبی زاده دکترهاشمی فصل46-8ویلیامزفصل7تلیندز -21/7/90 دکتر کریمی فصل11تلیندز Postoperative infections: preventiorand management28/7/90 دکتر ملاح 32A Abdominal Hysterectomy5/8/90 دکتر ملاح 32b Vaginal Hysterectomy12/8/90 دکتر بهروزی 32C Laparoscopic Hysterectomy19/8/90 دکتر غفاری فصل13تلیندز Wound healing, suture material, and segical instrumentation26/8/90 دکتر ابوترابی فصل 55ویلیامز -3/9/90 دکتر نعمتی فصل8اسپیروف The endocrinology of pregnancy10/9/90 دکتر اسرافیلی فصل 14-6 اسپیروف Regulation of the menstrual CycleMenstrual disorders17/9/90 دکتر نصری فصل2ویلیامز Maternal Anatomy24/9/90 دکتر علوی فصل3ویلیامز Implantation,Embryogenesis,and placental Development1/10/90 دکتر موسوی فصل4ویلیامز Fetal growth & Development8/10/90 دکتر برادران فصل5ویلیامز Maternal physiology15/10/90 دکتر گودرزی فصل18تلیندز -22/10/90 دکتر شیرازی فصل47ویلیامز -*حضور کلیه دستیاران الزامی می باشد.


منبع:گروه زنان و زایمان دانشکده پزشکی

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0